Privacy Beleid

Privacyverklaring Stichting Waka Support Foundation

 

Door middel van deze privacyverklaring geeft Stichting Waka Support Foundation (hierna ‘de stichting’) duidelijkheid over hoe zij persoonsgegevens verzamelt en beheert (“verwerkt”).

Wie een schenking wil doen aan de stichting zal door het bestuur van de stichting gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het contact en de verwerking van de bijdrage. Persoonlijke gegevens van de schenkers van de stichting worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De stichting respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

 

De stichting heeft een coördinator voor het beheer van persoonsgegevens aangewezen. Dit is de secretaris. U kunt zich met vragen tot hem of haar wenden via de contactgegevens van de secretaris.

Van de bestuursleden, schenkers en andere betrokkenen rondom de stichting worden de volgende gegevens gevraagd:
• uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
• uw telefoonnummer(s);
• uw e-mailadres;
• de relevante bankgegevens

U kunt de website van de stichting bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen.

Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een mailbericht.

Op deze wijze ontvangt de stichting/vereniging uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e- mailadres. De informatie die de stichting op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, doneren, etc.) te kunnen voldoen.

Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de stichting.

 

Correctheid

Door het meedelen van uw persoonsgegevens geeft U aan dat deze juist en volledig zijn. De stichting past Uw gegevens aan op Uw verzoek bij wijziging van Uw persoonsgegevens of als U vaststelt, dat gegevens die berusten bij de stichting/ vereniging onverhoopt niet blijken te kloppen.

 

Beveiliging

De stichting heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Uitwisseling

De stichting kan uw (persoons-)gegevens verstrekken aan leden van besturen en commissies die binnen de Stichting/vereniging actief zijn. De stichting draagt er zorg voor, dat zij die die gegevens krijgen zijn ervan op de hoogte zijn dat deze gegevens alleen in het kader van hun stichting-activiteit mogen worden gebruikt.

De stichting zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
De rechten die U hebt ter zake van Uw bij ons berustende persoonsgegevens.

 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van U, die wij verwerken:

• Het recht om die persoonsgegevens in te zien

• Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken

• Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als U geen donateur meer bent van de Stichting

• Het recht om ons te vragen om Uw gegevens over te dragen aan een andere, door U aangewezen organisatie

• Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens bij de secretaris. Deze zal contact met U opnemen en in overleg met U proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht U geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt U ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacybeleid foto’s

Beelden geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Stichting toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website en in nieuwsbrieven] van de stichting. Ze zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (AVG) zullen foto’s waarop iemand goed herkenbaar is op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zo’n verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail gericht aan de secretaris. Belangrijk is wel dat u daarin uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto.

Daarnaast dient u het kenmerk van de foto(’s) op te geven. De coördinator persoonsgegevens van de stichting zal deze verzoeken doorgeven aan de redactie. De redactie zal zo nodig met U in overleg treden. Levert dat geen overeenstemming op, dan wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U ontvangt van de stichting een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

 

Gegevens bezoekers website

Op de website worden functionele cookies gebruikt ter verbetering van de gebruikerservaring. Gebruikersstatistieken van de website tonen geen individuele gebruikersinformatie, maar kwantificeringen van de bezoekersstromen.